Regulaminy

Zapoznaj się z regulaminami, jakie obowiązują do umów zawartych z firmą Seohost.pl.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SEOHOST.PL

I. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisu Seo-host.pl
2. Usługodawcą i Administratorem serwisu Seo-host.pl jest PERSKIMEDIA, Śmieszkowo, ul. Szkolna 28, 64-700 Czarnków, NIP 763-208-54-54 – zwana w dalszej części Regulaminu „Seo-host.pl”.
3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania z serwisu Seo-host.pl
4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Seo-host.pl świadczenie usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego z Panelu Klienta Seo-host.pl lub formularza dostępnego w innych miejscach na stronach WWW Seo-host.pl.
5. Konsument to osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Użytkownicy korzystając z serwisu Seo-host.pl zobowiązani są zapisami niniejszego regulaminu.
7. Zawartość serwisu Seo-host.pl stanowi własność Perskimedia oraz innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
8. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy serwisu Seo-host.pl mają prawo przeglądać strony serwisu Seo-host.pl oraz utrwalać w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
9. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
10. Klient podający swój adres e-mail w formularzach pozwalających korzystać z usług serwisu Seo-host.pl, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Seo-host.pl oraz jego ofercie.
11. Klient akceptujac niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur za usługi w formie elektronicznej.

II. Zakres i rodzaj świadczonych usług.
1. Seo-host.pl świadczy Usługi w następującym zakresie:
a. rejestracji domen internetowych,
b. usług seo hostingu dla pozycjonerów i firm z branży SEO / SEM,
c. usług hostingowych,
d. usług hostingu dedykowanego,
e. usług dodatkowych związanych z rejestracją domen i utrzymaniem danych na serwerach Seo-host.pl
2. Świadczenie przez Seo-host.pl usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie internetowym Seo-host.pl.
3. Zamawianie usług świadczonych przez Seo-host.pl możliwe jest za pośrednictwem Panelu Klienta Seo-host.pl, który umożliwia w szczególności dostęp do:
a. informacji dotyczących usług seo hostingowych, hostingowych, wirtualnego i hostingu dedykowanego,
b. informacji dotyczących domen,
c. terminów ważności wykupionych usług,
d. kontroli stanu rozliczeń z Seo-host.pl,
e. wglądu i poprawiania danych osobowych.

III. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem Seo-host.pl.
1. Do uruchomienia i korzystania ze Stron WWW Seo-host.pl niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową.
2. Seo-host.pl zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.

IV. Obowiązek przestrzegania prawa.
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez Seo-host.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Seo-host.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości stron Seo-host.pl bez zgody Seo-host.pl wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). W szczególności użytkownik serwisu Seo-host.pl zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę serwisu internetowego Seo-host.pl ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treść pochodzi.
4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane w serwisie Seo-host.pl będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
5. Użytkownicy, zapisując materiały z serwisu Seo-host.pl, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do Seo-host.pl.
6. Zawartość serwisu Seo-host.pl została przygotowana przez Seo-host.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak Seo-host.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości serwisu Seo-host.pl.
7. Zawartość serwisu Seo-host.pl została przygotowana przez Seo-host.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak Seo-host.pl nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
8. Zabronione jest korzystanie z serwisu Seo-host.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
a. masowe wysyłanie pakietów do serwisu Seo-host.pl,
b. masowe pobieranie całości lub części zawartości serwisu Seo-host.pl,
c. wszelkie inne działania obniżające sprawność serwisu Seo-host.pl.
9. Działania opisane w pkt. IV.8 stanowić mogą dla Seo-host.pl podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do serwisu Seo-host.pl dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i Karnym dokładając starań o maksymalizację ewentualnego odszkodowania czy kary po udowodnieniu popełnienia czynu zakazanego / przestępstwa.

V. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Seo-host.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny Seo-host.pl i określać:
a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Seo-host.pl,
b. rodzaj usługi, której dotyczy,
c. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
d. zarzuty Klienta,
e. okoliczności uzasadniające reklamację,
f. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
2. Seo-host.pl obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia
dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Seo-host.pl przez podmioty, za które Seo-host.pl nie ponosi odpowiedzialności, Seo-host.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

VI. Ograniczenia w zakresie wykorzystania kont w seohost.pl.
1. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystania zasobów kont hostingowych zgodnie z ich przenzaczeniem.
2. Zabrania się wykorzystywania kont hostingowych do instalacji aplikacji opartych o pracę na tzw. proxy przez PHP, aplikacji służących do automatycznego dodawania wpisów na blogach, katalogowania, sprawdzania pozycji w wyszukiwarkach, masowego pingowania itp.
3. Obowiązują limity wykorzystania CPU dla kont w seohost.pl na poziomie: SEO V1 (1%), SEO V2 (2%), SEO V4 (2%), SEO V6 (4%), SEO V8 (5%), SEO V16 (7%), wszystkie konta HTML (1%), SEO X1 (1%), SEO X2 (2%), SEO X5 (4%), SEO X10 (7%), SEO X30 (7%), SEO DE X2 (2%), SEO DE X5 (4%), SEO DE X10 (7%), X1 (1%), X2 (2%), X4 (4%), X8 (7%), X12 (7%), X25 (7%), wszystkie konta BIZNES bez limitu transferu (7%).

VII. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a Seo-host.pl, dotyczących świadczenia usług przez Seo-host.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny. Miejscem świadczenia usług jest siedziba Seo-host.pl.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2010 r.

Komunikat Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 w sprawie zmiany Regulaminu nazw domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006 roku.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 niniejszym informuje, że wobec zakończenia projektu uwolnienia przez NASK nazw regionalnych do publicznej rejestracji, realizowanego zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora NASK nr 224,

z dniem 10 grudnia 2013 r. ulega zmianie brzmienie punktu 6 c. Regulaminu nazw domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006 roku poprzez wykreślenie z treści punktu 6 c. jego zdania 2 (słownie: drugiego) o treści: „Oferta dotycząca Nazwy Domeny odpowiadającej nazwie województwa, powiatu, gminy lub miejscowości w Domenie .pl może być złożona tylko bezpośrednio w NASK”.

wobec wykreślenia zdania 2 (słownie: drugiego) z punktu 6 c. Regulaminu nazw domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006 roku, punkt 6 c. otrzymuje brzmienie: „Oferta dotyczy Nazwy Domeny odpowiadającej nazwie województwa, powiatu, gminy lub miejscowości w Domenie .pl, chyba że Oferentem jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ administracji.”

W związku z powyższym NASK niniejszym ogłasza tekst jednolity Regulaminu nazw domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006 roku i informuje, że zmieniony Regulamin nazw domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006 roku wiąże Abonenta, jeżeli nie wypowie on umowy w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie .pl.

DEFINICJE

2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a. NASK – Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo-rozwojową z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938.

b. Regulamin – niniejszy regulamin.

c. Nazwa Domeny – ciąg znaków w Domenie .pl. Znaki, które mogą składać się na nazwę domeny, ich liczba oraz warunki zamieszczania zostały określone w witrynie internetowej NASK.

d. Domena .pl – jedną z domen ogólnoświatowego systemu domen, wpisaną do bazy danych Internet Assigned Numbers Authority, odpowiadającą dwuliterowemu oznaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami stosowanymi przez Internet Assigned Numbers Authority.

e. Partner – podmiot związany z NASK porozumieniem o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej, który został umieszczony na aktualnej liście Partnerów znajdującej się w witrynie internetowej NASK.

f. Oferent – podmiot, który w celu zawarcia Umowy złożył Ofertę bezpośrednio w NASK albo za pośrednictwem Partnera.

g. Abonent – Oferent, który zawarł z NASK Umowę.

h. Oferta – ofertę zawarcia Umowy określającą Nazwę Domeny, Abonenta, serwery przeznaczone do Utrzymywania Nazwy Domeny oraz inne dane potrzebne do zawarcia i wykonywania Umowy, określone w witrynie internetowej NASK.

i. Utrzymywanie Nazwy Domeny – umożliwienie użytkownikom Internetu korzystania z określonych przez Abonenta danych niezbędnych do komunikacji w Internecie i zamieszczonych w pamięci urządzenia przeznaczonego do tego celu przez NASK. Korzystanie następuje w odpowiedzi na zapytania otrzymane przez to urządzenie, które pochodzą od użytkowników Internetu.

j. Obsługa Administracyjna i Techniczna – zespół czynności wykonywanych przez NASK, niezbędnych do Utrzymywania Nazwy Domeny, które obejmują w szczególności zarządzanie danymi przekazanymi przez Abonenta oraz udostępnienie systemów przetwarzania tych danych.

k. Umowa – umowę pomiędzy NASK a Abonentem, która obejmuje Utrzymywanie Nazwy Domeny oraz Obsługę Administracyjną i Techniczną. Umowa zawarta za pośrednictwem Partnera obejmuje tylko Utrzymywanie Nazwy Domeny, natomiast świadczenia NASK dotyczące Obsługi Administracyjnej i Technicznej reguluje odrębne porozumienie, zawarte pomiędzy NASK a Partnerem.

l. Cennik – zestawienie opłat za świadczenia NASK oraz określenie sposobu ich naliczania, opublikowane w witrynie internetowej NASK.

m. Zmiana Abonenta – przeniesienie całości przysługujących Abonentowi praw i obciążajacych Abonenta obowiązków na podstawie Umowy, na osobę trzecią.

n. Spór – podjęcie przez osobę trzecią przed Sądem Polubownym lub innym sądem, przewidzianych prawem działań zmierzających do ochrony jej praw, które mogły zostać naruszone przez Abonenta w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy.

o. Zmiana Delegacji – zmianę danych o serwerach przeznaczonych do Utrzymywania Nazwy Domeny.

p. Sąd Polubowny – jeden ze stałych sądów polubownych działających przy instytucjach, które łączą z NASK porozumienia o współpracy w zakresie rozstrzygania Sporów, wskazane w witrynie internetowej NASK.

ZAWARCIE UMOWY

3. Umowa pomiędzy NASK a Abonentem zostaje zawarta w chwili przyjęcia przez NASK Oferty, nie później jednak niż w chwili rozpoczęcia Utrzymywania Nazwy Domeny. Ofertę składaną bezpośrednio w NASK, Abonent przekazuje przez witrynę internetową NASK i dodatkowo w formie pisemnej. Oferta składana za pośrednictwem Partnera, niezależnie od formy, w jakiej została złożona Partnerowi, zostaje przesłana przez Partnera do NASK w formie ustalonej pomiędzy NASK a Partnerem w odrębnym porozumieniu.

4. Przez złożenie Oferty Oferent zapewnia, że dane w niej zawarte są prawidłowe, a złożenie Oferty i wykonywanie Umowy nie powoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa. NASK może zażądać dodatkowych dokumentów, dotyczących danych wskazanych w treści Oferty.

5. NASK nie dokonuje badania czy zawierając lub wykonując Umowę Abonent narusza prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa. Zawarcie Umowy nie oznacza przyznania Abonentowi jakichkolwiek praw związanych z Nazwą Domeny, poza wynikającymi wyraźnie z Umowy, ani uznania, że Oferta lub wykonywanie przez Abonenta Umowy nie narusza praw osób trzecich.

6. NASK może odmówić przyjęcia Oferty w szczególności, gdy:

a. Oferent nie spełnił warunków technicznych określonych w witrynie internetowej NASK,

b. NASK jest związana umową o Utrzymywanie tej samej Nazwy Domeny, która została wskazana w Ofercie, albo trwa proces zawierania takiej umowy, chyba że Oferta stanowiła opcję w rozumieniu odrębnego regulaminu, opublikowanego w witrynie internetowej NASK,

c. Oferta dotyczy Nazwy Domeny odpowiadającej nazwie województwa, powiatu, gminy lub miejscowości w Domenie .pl, chyba że Oferentem jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ administracji,

d. w przypadku Oferty składanej bezpośrednio w NASK, treść Oferty pisemnej różni się w stosunku do jej wersji złożonej przez witrynę internetową NASK,

e. w przypadku Oferty składanej bezpośrednio w NASK, nie doręczono wersji pisemnej Oferty, w terminie siedmiu dni od złożenia Oferty przez witrynę internetową NASK,

f. w przypadku Oferty składanej bezpośrednio w NASK, Oferent trzykrotnie złożył przez witrynę internetową NASK Ofertę dotyczącą tej samej Nazwy Domeny, bez doręczenia jej wersji pisemnej,

g. nie usunięto błędów Oferty w terminie wyznaczonym przez NASK,

h. nie doręczono dodatkowych dokumentów, dotyczących danych wskazanych w treści Oferty, w terminie wyznaczonym przez NASK.

WYKONYWANIE UMOWY

7. NASK wykonuje Utrzymywanie Nazwy Domeny oraz świadczy na rzecz Abonenta Obsługę Administracyjną i Techniczną. W przypadku złożenia Oferty za pośrednictwem Partnera lub przekazania przez Abonenta uprawnienia do żądania świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej Partnerowi, jest ona świadczona przez NASK na rzecz Partnera.

8. NASK zamieszcza dane Abonenta w bazie danych abonentów Nazw Domeny publicznie dostępnej poprzez witrynę internetową NASK. W przypadku osób fizycznych wymagana jest ich zgoda na zamieszczenie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Abonent uiszcza opłaty za świadczoną przez NASK Obsługę Administracyjną i Techniczną, w wysokości określonej w Cenniku, chyba, że Obsługa Administracyjna i Techniczna jest świadczona na rzecz Partnera. W tym przypadku obowiązek wnoszenia opłat obciąża Partnera, a Abonent jest z niego zwolniony. Wniesienie danej opłaty odnosi skutek z chwilą uznania rachunku bankowego NASK pełną kwotą opłaty.

10. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana w wyniku nieuiszczenia przez Abonenta opłaty, ponowne zawarcie Umowy dotyczącej tej samej Nazwy Domeny będzie możliwe po uiszczeniu zaległej opłaty wraz z odsetkami oraz złożeniu nowej Oferty, z zastrzeżeniem punktu 6 Regulaminu.

11. Abonent zawiadamia NASK o każdej zmianie danych dotyczących Nazwy Domeny lub Abonenta. W przypadku niezawiadomienia, NASK wykonuje Umowę posługując się danymi dotychczasowymi.

WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM

12. Abonent może wyrazić zgodę na wykonywanie Obsługi Administracyjnej i Technicznej na rzecz Partnera oraz dokonywanie przez Partnera czynności dotyczących Umowy, przy czym działania lub zaniechania Partnera odnoszą skutek bezpośrednio w stosunku do Abonenta. Abonent wyrażając zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ogranicza przedmiot Umowy oraz ponosi odpowiedzialność wobec NASK za działania lub zaniechania Partnera związane z Nazwą Domeny, której dotyczy Umowa.

13. Abonent zamiast dotychczasowego Partnera może wskazać innego, który uzyskał zgodę, o której mowa w punkcie 12 albo rozszerzyć przedmiot Umowy o świadczenie Obsługi Administracyjnej i Technicznej bezpośrednio na rzecz Abonenta.

14. Jeżeli NASK rozwiąże porozumienie o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej z Partnerem, któremu Abonent udzielił zgody, o której mowa w punkcie 12, Abonent składa, w formie i terminie określonych przez NASK, oświadczenie, co do dalszego obowiązywania Umowy. Niezłożenie oświadczenia w formie lub terminie określonych przez NASK, powoduje rozwiązanie Umowy z upływem tego terminu.

15. NASK nie jest reprezentowana przez Partnera, ani nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

16. NASK odpowiada wobec Abonenta za szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez NASK, przy czym wysokość odszkodowania ogranicza się do trzykrotnej wartości opłaty rocznej za świadczoną przez NASK Obsługę Administracyjną i Techniczną, określonej w Cenniku. Ograniczenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania w wypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej, a także w innych przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

ZMIANY

17. Zmiana Abonenta może nastąpić zgodnie z poniższymi zasadami, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w punkcie 19 Regulaminu.

18. Zmiana Abonenta zostaje dokonana po doręczeniu NASK oświadczeń Abonenta oraz osoby trzeciej przejmującej prawa i obowiązki, złożonych na formularzu Zmiany Abonenta, dostępnym w witrynie internetowej NASK. W przypadku, gdy Abonent działa przez Partnera, zmiana Abonenta zostaje dokonana za pośrednictwem Partnera.

19. W przypadku zawiadomienia NASK o Sporze, Zmiana Abonenta Nazwy Domeny, której Spór dotyczy, zostanie wstrzymana do czasu jego zakończenia, nie dłużej jednak niż przez rok od daty zawiadomienia NASK o Sporze. Okres ten może zostać przedłużony przez NASK pod warunkiem wykazania przez osobę trzecią, której prawa zostały naruszone, że Spór nie został jeszcze zakończony. Wstrzymanie Zmiany Abonenta nie wpływa na postanowienia Regulaminu dotyczące okresu obowiązywania Umowy.

20. Zmiana Delegacji zostaje dokonana po doręczeniu NASK oświadczenia złożonego przez Abonenta na formularzu Zmiany Delegacji, dostępnym w witrynie internetowej NASK. W przypadku, gdy Abonent działa przez Partnera, Zmiana Delegacji zostaje dokonana za pośrednictwem Partnera.

21. Punkty 3 do 6 stosuje się odpowiednio, z wyłaczeniem punktów 6d do 6f w stosunku do Zmiany Abonenta oraz 6 b,c,f w stosunku do Zmiany Delegacji.

SPORY

22. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej do Sądu Polubownego przeciwko Abonentowi z żądaniem opartym na stwierdzeniu, że Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszył prawa tej osoby, Abonent doręczy Sądowi Polubownemu podpisany zapis na Sąd Polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu.

23. Niepodpisanie zapisu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powoduje rozwiązanie Umowy po upływie terminu trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu, przy czym termin ten ulega skróceniu do daty zakończenia okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, jeżeli ta data wypada przed końcem trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu. W przypadku poinformowania NASK, w trakcie biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Sąd Polubowny o doręczeniu temu Sądowi podpisanego zapisu, skutek w postaci rozwiązania Umowy nie następuje.

24. Prawomocne orzeczenie sądu polubownego lub sądu powszechnego, stwierdzające naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez NASK Umowy z tym Abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

OBOWIĄZYWANIE

25. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez Abonenta bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na piśmie.

26. NASK może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia oraz formy pisemnej.

27. Niezależnie od przyczyn wskazanych w innych postanowieniach Regulaminu, NASK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:

a. nieuiszczenia opłaty określonej w Cenniku w terminie wyznaczonym na jego podstawie; zaprzestanie przez NASK Utrzymywania Nazwy Domeny jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, przy czym zaprzestanie Utrzymywania Nazwy Domeny może poprzedzić wstrzymanie jej Utrzymywania;

b. naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu.

28. Rozwiązanie Umowy podczas okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, nie jest podstawą do zwrotu w części lub w całości opłat określonych w Cenniku.

INNE POSTANOWIENIA

29. Skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania błędnych lub nieprawdziwych danych obciążają Oferenta i Abonenta.

30. W sprawach dotyczących Oferty lub Umowy NASK może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Oferenta lub Abonenta. Korespondencję wysłaną na taki adres uznaje się za doręczoną. Korespondencja Abonenta może być przesłana faksem również wtedy, gdy Regulamin wymaga formy pisemnej oświadczenia Abonenta, przy czym NASK może zażądać doręczenia dokumentu w oryginale.

31. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

32. Regulamin stanowi część Umowy, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.

33. O zmianie Cennika lub Regulaminu Abonent będzie informowany zgodnie z przepisami prawa. NASK może poinformować Abonenta o zmianie Cennika lub Regulaminu w postaci elektronicznej. Zmiana Cennika w trakcie okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, nie wpływa na zmianę wysokości opłat należnych NASK podczas tego okresu. Zmieniony Cennik lub Regulamin wiąże Abonenta, jeżeli nie wypowie on umowy w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania o zmianie. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi w takim przypadku 1 miesiąc. Zmiany Cennika lub Regulaminu mogą dotyczyć w szczególności sposobów i terminów wnoszenia opłat oraz rozszerzenia możliwości samodzielnego wykonywania przez Abonenta niektórych czynności związanych z Utrzymywaniem Nazwy Domeny.

34. Regulamin obowiązuje od 18 marca 2007 r., przy czym w stosunku do Abonenta, który w tej dacie był związany Umową, Regulamin wchodzi w życie z chwilą bezskutecznego upływu okresu wypowiedzenia Umowy, który kończy się najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ustalonego na podstawie Cennika. Wypowiedzenie Umowy przez Abonenta powinno mieć formę pisemną.

35. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. Spory w zakresie zobowiązań wynikających z Umowy pomiędzy Abonentem, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski, a NASK będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby NASK..

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.