REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SEOHOST.PL

I. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisu SeoHost.pl
2. Usługodawcą i Administratorem serwisu SeoHost.pl jest PERSKIMEDIA, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, NIP 763-208-54-54 – zwana w dalszej części Regulaminu „SeoHost.pl”.
3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania z serwisu SeoHost.pl
4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający SeoHost.pl świadczenie usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego z Panelu Klienta SeoHost.pl lub formularza dostępnego w innych miejscach na stronach WWW SeoHost.pl.
5. Konsument to osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Użytkownicy korzystając z serwisu SeoHost.pl zobowiązani są zapisami niniejszego regulaminu.
7. Zawartość serwisu SeoHost.pl stanowi własność Perskimedia oraz innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
8. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy serwisu SeoHost.pl mają prawo przeglądać strony serwisu SeoHost.pl oraz utrwalać w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
9. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
10. Klient podający swój adres e-mail w formularzach pozwalających korzystać z usług serwisu SeoHost.pl, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od SeoHost.pl oraz jego ofercie.
11. Klient akceptujac niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur za usługi w formie elektronicznej.

II. Zakres i rodzaj świadczonych usług.
1. SeoHost.pl świadczy Usługi w następującym zakresie:
a. rejestracji domen internetowych,
b. usług seo hostingu dla pozycjonerów i firm z branży SEO / SEM,
c. usług hostingowych,
d. usług hostingu dedykowanego,
e. usług dodatkowych związanych z rejestracją domen i utrzymaniem danych na serwerach SeoHost.pl
2. Świadczenie przez SeoHost.pl usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie internetowym SeoHost.pl.
3. Zamawianie usług świadczonych przez SeoHost.pl możliwe jest za pośrednictwem Panelu Klienta SeoHost.pl, który umożliwia w szczególności dostęp do:
a. informacji dotyczących usług seo hostingowych, hostingowych, wirtualnego i hostingu dedykowanego,
b. informacji dotyczących domen,
c. terminów ważności wykupionych usług,
d. kontroli stanu rozliczeń z SeoHost.pl,
e. wglądu i poprawiania danych osobowych.

III. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem SeoHost.pl.
1. Do uruchomienia i korzystania ze Stron WWW SeoHost.pl niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową.
2. SeoHost.pl zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.

IV. Obowiązek przestrzegania prawa.
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez SeoHost.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, SeoHost.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości stron SeoHost.pl bez zgody SeoHost.pl wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). W szczególności użytkownik serwisu SeoHost.pl zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę serwisu internetowego SeoHost.pl ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treść pochodzi.
4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane w serwisie SeoHost.pl będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
5. Użytkownicy, zapisując materiały z serwisu SeoHost.pl, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do SeoHost.pl.
6. Zawartość serwisu SeoHost.pl została przygotowana przez SeoHost.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak SeoHost.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości serwisu SeoHost.pl.
7. Zawartość serwisu SeoHost.pl została przygotowana przez SeoHost.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak SeoHost.pl nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
8. Zabronione jest korzystanie z serwisu SeoHost.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
a. masowe wysyłanie pakietów do serwisu SeoHost.pl,
b. masowe pobieranie całości lub części zawartości serwisu SeoHost.pl,
c. wszelkie inne działania obniżające sprawność serwisu SeoHost.pl.
9. Działania opisane w pkt. IV.8 stanowić mogą dla SeoHost.pl podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do serwisu SeoHost.pl dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i Karnym dokładając starań o maksymalizację ewentualnego odszkodowania czy kary po udowodnieniu popełnienia czynu zakazanego / przestępstwa.

V. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana SeoHost.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny SeoHost.pl i określać:
a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta SeoHost.pl,
b. rodzaj usługi, której dotyczy,
c. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
d. zarzuty Klienta,
e. okoliczności uzasadniające reklamację,
f. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
2. SeoHost.pl obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia
dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz SeoHost.pl przez podmioty, za które SeoHost.pl nie ponosi odpowiedzialności, SeoHost.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

VI. Ograniczenia w zakresie wykorzystania kont w seohost.pl.
1. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystania zasobów kont hostingowych zgodnie z ich przenzaczeniem.
2. Zabrania się wykorzystywania kont hostingowych do instalacji aplikacji opartych o pracę na tzw. proxy przez PHP, aplikacji służących do automatycznego dodawania wpisów na blogach, katalogowania, sprawdzania pozycji w wyszukiwarkach, masowego pingowania itp.
3. Obowiązują limity wykorzystania CPU dla kont w seohost.pl na poziomie: SEO V1 (1%), SEO V2 (2%), SEO V4 (2%), SEO V6 (4%), SEO V8 (5%), SEO V16 (7%), wszystkie konta HTML (1%), SEO X1 (1%), SEO X2 (2%), SEO X5 (4%), SEO X10 (7%), SEO X30 (7%), SEO DE X2 (2%), SEO DE X5 (4%), SEO DE X10 (7%), X1 (1%), X2 (2%), X4 (4%), X8 (7%), X12 (7%), X25 (7%), wszystkie konta BIZNES bez limitu transferu (7%).

VII. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a SeoHost.pl, dotyczących świadczenia usług przez SeoHost.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny. Miejscem świadczenia usług jest siedziba SeoHost.pl.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2010 r.